Saznajte više o ciljevima, rezultatima i najnovijim dostignućima projekta HOPE4SCHOOLS koji sufinansira program Erazmus Plus.

Konsultujte prvi bilten našeg projekta.

Bilten možete preuzeti sa ovog linka

Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top