Projektni partneri HOPE4SCHOOLS rade na tome da postignu sledeće rezultate:

Rezultat broj 1:

Metodologija za nastavnike da uvedu blagostanje u
škole (vodič za primenu)

Rezultat broj 2:

Resursi onlajn repozitorijuma o blagostanju i
interaktivni digitalni alati

Rezultat broj 3:

Najbolje prakse i učenje iz stvarnih situacija

Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top