Ovaj rezultat se sastoji od prikupljanja nekoliko najboljih praksi na međunarodnom nivou, naglašavajući kako je škola upravljala situacijom pandemije, prelazak sa učenja u učionici na onlajn učenje, negativne efekte situacije COVID-19 kao što su sagorevanje i stres.

Pored zbirke najboljih praksi, pripremili smo nekoliko intervjua sa školskim osobljem ili specijalistima na različite teme vezane za dobrobit i mentalno zdravlje. Ovo je pružilo priliku nastavnicima
i stručnjacima da dele znanje na pristupačan način i kroz prijateljski format.

Najbolje prakse

H4S PR3_RS

Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top