Osnovna škola Orangery je zamišljena kao osnovna škola (od 1. do 5. razreda). Mi smo škola koja obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje na češkom i engleskom jeziku. Naša misija je da stvorimo podsticajno okruženje za učenje, u kojem deca mogu da postignu najbolje rezultate, i sigurnu atmosferu za deljenje i druženje. U osnovnoj školi Orangery deca se vode ka samostalnosti, odgovornosti i aktivnom pristupu životu. Naša škola nudi okruženje za učenje u malim grupama – maksimalno 16 dece u razredu, individualni stilovi učenja, odgovarajuće formativno ocenjivanje – bez ocena, intenzivna saradnja sa roditeljima – komunikacija, školski događaji, savremene metode nastave, učenje zasnovano na projektima, izgradnja odnosa, akcenat na dobroj klimi, razvoj društvenih veština. Pored toga, promovišemo upotrebu kreativnosti, podučavamo estetiku i etiku, ekološki orijentisana smo škola koja uključuje školskog psihologa i defektologa, i na kraju, ali ne i najmanje važno, tim profesionalnih odraslih sa ljubaznim i uvažavajućim pristupom deci.
Website: https://zs.orangery.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zsorangery/
Podrška Evropske unije za izradu ove publikacije u okviru projekta HOPE4SCHOOLS 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za svako korišćenje informacija koje se tamo nalaze.

Scroll to Top