Центърът за насърчаване на ученето през целия живот – CPIP – е неправителствена институция с нестопанска цел, работеща в образователната и социалната сфера. Той насърчава културата на “учене през целия живот” чрез активното участие на членовете на общността в разработването на съгласувана стратегия за прилагане на концепцията и практиката на ученето през целия живот. CPIP разработва национални и международни проекти по различни социални и образователни теми. Проектите му се съфинансират от Европейската комисия чрез различни програми, предназначени за образование, култура и аудиовизуални средства.
Уебсайт: https://cpip.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top