Първият резултат от проекта за благополучие е методология за училищния персонал (учители, училищни ръководители и съветници), която да им помогне да разработят стратегия и стъпки за въвеждане на цялостен училищен подход към благополучието и проблемите на психичното здраве. H4S Methodology _Final_EN1
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top