Кои сме ние

Проектът “HOPE4schools-Health, openness and prosperity education for schools” (Здраве, откритост и просперитет в училищата) с идентификационен номер 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 се координира от LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” от Тимишоара, Румъния, и се финансира по програма Еразъм+ Партньорства за сътрудничество в училищното образование. Партньори по проекта:
 • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (CPIP)/Румъния
 • Сдружение Знам и Мога (KNOW&CAN)/България
 • Регионална дирекция за начално и средно образование на Западна Македония (РДПЗЕМ)/Гърция
 • Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)/Португалия
 • Základní škola Orangery. s.r.o. (ORANGERY)/Чешка република
 • Osnovna skola Veljko Dugosevic (OSVD)/Сърбия

Идея на проекта

Проектът HOPE4schools има за цел да насърчи използването на цифровите технологии в полза на учителите и учениците, за да им помогне да се адаптират по-лесно към промените и да покажат устойчивост пред лицето на трудностите. Поради това проектът ще бъде осъществен с цел постигане на следните резултати:
 • повишаване на знанията и осведомеността по отношение на благосъстоянието и психичното здраве,
 • повишаване на нивото на дигитална компетентност на учителите и учениците,
 • повишено ниво на увереност на учителите и учениците в използването на нови технологии в подкрепа на благосъстоянието.

Цел

Общата цел на нашия проект е да разработим нови учебни материали и същевременно да отговорим на следните въпроси:
 • Как онлайн училищата могат да оказват постоянна подкрепа на своите ученици, персонал и техните семейства, така че да се намали рискът за тяхното здраве и благополучие?
 • Как можем да подкрепим всяка група през този период?
 • Как учителите могат да взаимодействат с учениците и да задържат вниманието им в дигиталния свят?
За да реализираме тези цели, нашият проект се стреми към:
 • снабдяване на училищния персонал с подходяща информация за здравето, безопасността, психичното здраве и благосъстоянието чрез участие в обучения и семинари;
 • да предостави на училищния персонал и родителите съвети и препоръки за това как да говорят с учениците за COVID-19, психичното здраве и благополучието чрез интерактивни цифрови технологии;
 • развиване на нови компетентности за училищния персонал и учениците като: разбиране на психичното здраве, подобряване на комуникацията за здравето, устойчивост и управление на стреса чрез участие в обучение на персонала, дейности за тестване, консултативни семинари или използване на онлайн ресурси;
 • да възприемат нови методи на преподаване, за да мотивират и ангажират по-добре учениците в онлайн обучението и цифровите технологии. Учителите и учениците ще се запознаят по-добре и ще бъдат уверени в новите методи на преподаване онлайн, като например: Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet, Canvas, Mentimeter и др;
 • развиване на “култура” на благополучие в цялото училище и активно участие на целия персонал, преподаватели и непедагогически персонал, както и на учениците, чрез включване в училищната стратегия на методологията на благополучието и разработване на конкретен план за действие в това отношение;
 • създаване на климат в класната стая, който свежда до минимум дисциплинарните проблеми и насърчава академичните постижения, чрез предприемане на практически стъпки за прилагане на подхода на благосъстоянието в училищата;
 • прилагане на нови онлайн методи и цифрови дейности в класната стая чрез ресурсите на онлайн хранилището и споделяне на знания и опит чрез примери за най-добри практики.
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и)
и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Scroll to Top