Το θεωρητικό γυμνάσιο “William Shakespeare” της Τιμισοάρα είναι γνωστό όχι μόνο για το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο, το οποίο αντικατοπτρίζεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα και τις δεξιότητες των μαθητών, αλλά και για τις πολλαπλές εξωσχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.
Ιστοσελίδα: http://williamshakespeare.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063630097586
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liceul-teoretic-w.-shakespeare-/
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top