Το αποτέλεσμα αυτό συνίσταται στη συλλογή διαφόρων βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το σχολείο διαχειρίστηκε την κατάσταση της πανδημίας, τη μετάβαση από τη μάθηση στην τάξη στη διαδικτυακή μάθηση, τις αρνητικές επιπτώσεις της κατάστασης COVID-19, όπως η εξουθένωση και το άγχος. Εκτός, από τη συλλογή των βέλτιστων πρακτικών, ετοιμάσαμε αρκετές συνεντεύξεις με προσωπικό ή ειδικούς του σχολείου για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ευημερία και την ψυχική υγεία. Αυτές παρείχαν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες να μοιραστούν τις γνώσεις τους με προσιτό τρόπο και φιλική μορφή.

Βέλτιστες πρακτικές

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top