Ποιοι είμαστε

Το έργο “HOPE4schools-Health, openness and prosperity education for schools”- με κωδικό 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 συντονίζεται από το LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, K2 Partnerships KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education. Εταίροι στο έργο: Α:
 • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (CPIP)/Ρουμανία
 • SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW&CAN)/Βουλγαρία
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (RDPSEWM)/Ελλάδα
 • Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)/Πορτογαλία
 • Základní škola Orangery. s.r.o. (ORANGERY)/Τσεχική Δημοκρατία
 • Osnovna skola Veljko Dugosevic (OSVD)/Σερβία

Πλαίσιο

Το έργο HOPE4schools αποσκοπεί στην προώθηση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των εκπαιδευτικών και των μαθητών, προκειμένου να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν ευκολότερα στην εξέλιξη και να επιδείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες. Ως εκ τούτου, το έργο θα πραγματοποιηθεί για να παραχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 • αυξημένη γνώση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευημερία και την ψυχική υγεία,
 • αυξημένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
 • αυξημένο επίπεδο εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της ευημερίας.

Στόχος

Ο γενικός στόχος του έργου μας είναι να αναπτύξουμε νέο εκπαιδευτικό υλικό και ταυτόχρονα να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 • Πώς τα διαδικτυακά σχολεία μπορούν να υποστηρίζουν συνεχώς τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειές τους, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την υγεία και την ευημερία τους;
 • Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου;
 • Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές και να τους κρατούν απασχολημένους στον ψηφιακό κόσμο;
Για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, το έργο μας στοχεύει στα εξής:
 • να εφοδιάσει το προσωπικό του σχολείου με σχετικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την ευημερία, μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης και εργαστηρίων,
 • να εφοδιάζει το σχολικό προσωπικό και τους γονείς με συμβουλές και οδηγίες για το πώς να μιλούν στους μαθητές για την COVID-19, την ψυχική υγεία και την ευημερία, μέσω διαδραστικών ψηφιακών τεχνολογιών,
 • να αναπτύξει νέες ικανότητες για το σχολικό προσωπικό και τους μαθητές όπως: κατανόηση της ψυχικής υγείας, βελτιωμένη επικοινωνία για την υγεία, ανθεκτικότητα και διαχείριση του άγχους μέσω της συμμετοχής σε εκδήλωση κατάρτισης του προσωπικού, δραστηριότητες φάσεων δοκιμής, εργαστήρια διαβούλευσης ή χρήση διαδικτυακών αποθετηρίων πόρων,
 • να υιοθετήσει νέες μεθόδους διδασκαλίας για την καλύτερη παρακίνηση και εμπλοκή των μαθητών στη διαδικτυακή μάθηση και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα εξοικειωθούν και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με νέες μεθόδους διδασκαλίας στο διαδίκτυο, όπως Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet, Canvas, Mentimeter κ.λπ,
 • να αναπτύξει μια “κουλτούρα” ευημερίας σε όλο το σχολείο και ενεργούς συμμετοχής όλου του προσωπικού, διδασκόντων και μη και των μαθητών, ενσωματώνοντας στη σχολική στρατηγική τη μεθοδολογία της ευημερίας και αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση,
 • να δημιουργήσει ένα κλίμα στην τάξη που να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα πειθαρχίας και να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή βελτίωση, με τη λήψη πρακτικών μέτρων για την εφαρμογή της προσέγγισης της ευημερίας στα σχολεία,
 • να εφαρμόσει νέες διαδικτυακές μεθόδους και ψηφιακές δραστηριότητες στην τάξη μέσω του διαδικτυακού αποθετηρίου πόρων και να ανταλλάξει γνώσεις και εμπειρίες μέσω βέλτιστων πρακτικών.
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top