Το πρώτο αποτέλεσμα του προγράμματος για την ευημερία είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για το προσωπικό των σχολείων (εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και συμβούλους), η οποία θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν στρατηγική και βήματα για την καθιέρωση μιας συνολικής σχολικής προσέγγισης για την ευημερία και τα θέματα ψυχικής υγείας. H4S Methodology _Final_EN1
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top