Το αποτέλεσμα αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη αλλαγών με τρεις τρόπους: -αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των μαθητών των σχολείων σχετικά με την ευημερία και την ψυχική υγεία, παρέχοντάς τους διαθέσιμα εργαλεία είτε για μάθηση στην τάξη είτε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής χρήσης -περισσότερο εφοδιασμένο προσωπικό και μαθητές του σχολείου με ψηφιακά παιδαγωγικά εργαλεία και τεχνικές για τη συνεργασία με μαθητές και συναδέλφους -αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών και των μαθητών να εργάζονται αυτόνομα αναπτύσσοντας την ικανότητα ανεξάρτητης μάθησης και τις δεξιότητες αυτοελέγχου. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα αυτού του έργου έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα αποθετήριο πόρων με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους για το προσωπικό των σχολείων (εκπαιδευτικούς, συμβούλους, διευθυντές σχολείων, μαθητές), ακόμη και για γονείς ή άλλους ειδικούς.

Διαδικτυακό αποθετήριο πόρων για την ευημερία και διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top