Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα, είναι περιφερειακός εκπαιδευτικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία των αποκεντρωμένων δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικών και επαγγελματικών, της περιοχής. Κύριος σκοπός του οργανισμού είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και η εποπτεία διαφόρων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.
Ιστοσελίδα: https://dmaked.pde.sch.gr/
Facebook: link
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top