Ο οργανισμός Know & Can Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 στη Σόφια. Ασχολείται κυρίως με τον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και με ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ιθαγένειας και της κινητικότητας. Έχει εταίρους σε 20 χώρες της ΕΕ, την Τουρκία, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.
Κύριοι στόχοι:
 • Ανάπτυξη, παράδοση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και προγράμματα
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη της μη τυπικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στη μη τυπική εκπαίδευση
 • Παροχή υποστήριξης σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους
Βασικές δραστηριότητες:
 • Ανάπτυξη και διαχείριση σχεδίων και προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή έργα, εκδηλώσεις και προγράμματα
 • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
 • Διεθνής συνεργασία
 • Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών
 • Συνεργασία με οργανισμούς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Ιστοσελίδα: http://www.knowandcan.com/
Facebook: https://www.facebook.com/know.can.association/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/know-and-can/
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top