Το Κέντρο Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης – CPIP – είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Προωθεί την κουλτούρα της “δια βίου μάθησης” μέσω της ενεργού συμμετοχής των μελών της κοινότητας στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής εφαρμογής της έννοιας και της πρακτικής της δια βίου μάθησης. Το CPIP αναπτύσσει εθνικά και διεθνή έργα σε διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα. Τα έργα του συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διαφόρων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά εργαλεία.
Ιστοσελίδα: https://cpip.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης στο πλαίσιο του έργου HOPE4SCHools 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Scroll to Top