Kdo jsme

Projekt “HOPE4schools-Health, openness and prosperity education for schools” s identifikačním číslem 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 koordinuje LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” z rumunského Temešváru a je financován v rámci programu ERASMUS+, K2 Partnerství KA220-SCH – Partnerství pro spolupráci ve školství. Partneři projektu:
 • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (CPIP)/Rumunsko
 • SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW&CAN)/Bulharsko
 • Regionální ředitelství základního a středního školství Západní Makedonie (RDPSEWM)/Řecko
 • Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)/Portugalsko
 • Základní škola Orangery. s.r.o. (ORANGERY)/Česká republika
 • Osnovna skola Veljko Dugosevic (OSVD)/Srbsko

Pozadí

Cílem projektu HOPE4schools je podpořit využívání digitálních technologií ve prospěch učitelů a žáků, aby se snáze přizpůsobili vývoji a prokázali odolnost tváří v tvář nepřízni osudu. Proto bude projekt realizován tak, aby přinesl následující výsledky:
 • zvýšení znalostí a povědomí o dobrých životních podmínkách a duševním zdraví,
 • zvýšení úrovně digitálních kompetencí učitelů a žáků,
 • zvýšení důvěry učitelů a žáků v používání nových technologií na podporu wellbeingu.

Cíl

Obecným cílem našeho projektu je vytvořit nové výukové materiály a zároveň odpovědět na následující otázky:
 • Jak mohou online školy průběžně podporovat své žáky, zaměstnance a jejich rodiny, aby se snížilo riziko ohrožení jejich zdraví a wellbeingu?
 • Jak můžeme v tomto období podpořit jednotlivé skupiny?
 • Jak mohou učitelé komunikovat s žáky a udržet je v digitálním světě?
K realizaci těchto cílů je náš projekt zaměřen na:
 • vybavit zaměstnance školy relevantními informacemi o zdraví, bezpečnosti, duševním zdraví a wellbeingu prostřednictvím účasti na školeních a seminářích;
 • vybavit pracovníky škol a rodiče tipy a radami, jak se žáky mluvit o COVID-19, duševním zdraví a wellbeingu, a to prostřednictvím interaktivních digitálních technologií;
 • rozvíjet nové kompetence pro zaměstnance školy a žáky, jako jsou: porozumění duševnímu zdraví, zlepšení komunikace o zdraví, odolnost a zvládání stresu, a to účastí na vzdělávacích akcích pro zaměstnance, testovacích fázích, konzultačních seminářích nebo využitím online zdrojů;
 • zavádět nové výukové metody, které žáky lépe motivují a zapojují do online výuky a digitálních technologií. Učitelé a žáci se lépe seznámí s novými metodami výuky online a získají větší jistotu, např: Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet, Canvas, Mentimeter atd;
 • rozvoj “kultury” wellbeingu v celé škole a aktivní zapojení celého pedagogického i nepedagogického sboru a žáků prostřednictvím začlenění metodiky wellbeingu do strategie školy a vypracování konkrétního akčního plánu v tomto ohledu;
 • vytvořit ve třídě klima, které minimalizuje kázeňské problémy a podporuje zlepšení studijních výsledků, a to prostřednictvím praktických kroků při zavádění přístupu založeného na dobrých životních podmínkách ve školách;
 • aplikovat nové online metody a digitální aktivity ve třídě prostřednictvím zdrojů online úložiště a Sdílení znalostí a zkušeností prostřednictvím příkladů osvědčených postupů.
 
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace [dokument] nepředstavuje schválení obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů
a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.
Scroll to Top